Lolo platformas izmantošanas noteikumi

Pakalpojumu rezervācijas, sniegšanas, saņemšanas un samaksas noteikumi

Pirms uzsākt Lolo platformas lietošanu, lūdzu lūgti rūpīgi izlasiet Noteikumus. Ja nepiekrītat Lolo platformas izmantošanas noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet Lolo platformu. Šie Noteikumi attiecas uz jebkādu Pakalpojumu izmantošanu ar Lolo platformas starpniecību un ar Lolo platformas starpniecību noslēgtajiem Pakalpojumu līgumiem.

Noteikumi ir saistoši tikai Lolo un Lietotājam; tālruņa, kurā uzstādīta Lolo lietotne, ražotājs vai programatūras izstrādātājs nav atbildīgs par Lolo lietotni vai tās saturu.

DEFINĪCIJAS

SIA ‘’Lolo’’ ar platformas Lolo palīdzību nodrošina tiešsaistes pakalpojumu rezervēšanu un apmaksu starp pakalpojumu sniedzējiem un klientiem. Lolo Lietotājiem ļauj publicēt un piedāvāt, meklēt un rezervēt pakalpojumus.

Lolo platformas izmantošanas noteikumi (“Noteikumi”) ir elektroniski noslēgts un saistošs līgums starp Lietotāju un SIA “Lolo”, kas arī regulē tiesiskās attiecības Lietotāju starpā un attiecības katra Lietotāja un Lolo starpā.

 • Lolo vietne - Uzņēmuma tīmekļa vietne www.lolo.id visi dati, informatīvie materiāli un dokumenti, izvietoti tās lapās un apakšlapās.
 • Lolo lietotne ir lejuplādējama lietojumprogrammatūra, kas darbojas viedtālruņos, planšetdatoros, e-lasītājos, u.c. ierīcēs kas pieejama Google Play un App Store:
  Android: https://playgoogle.com/store/apps/lolo.id

iPhone: https://itunes.apple.com/lv/app/lolo.id

 • Lietotājs ir fiziska vai juridiska personu, kura lieto Lolo platformu, un:

1) Pakalpojuma sniedzējs ir Lietotājs, kas publicē un piedāvā pakalpojumus, nodrošina to izpildi (tai skaitā izmaiņas, atcelšanu un atmaksu).;

2) Klients ir Lietotājs, kas ir reģistrējies Lolo platformā un meklē, rezervē vai izmanto un apmaksā Pakalpojumu (tai skaitā izmaiņas, atcelšanu).;

 • Pakalpojums ir Pakalpojuma sniedzēja sniegts pakalpojums, ko tas piedāvā iegādāties ar Lolo platformas starpniecību.
 • Rēķins ir elektronisks rēķins par Pakalpojuma sniedzēja Pakalpojumu , kura nodrošina Lolo informācijas un uzskaites sistēma.
 • Pakalpojumu sniegšanas līgums – jebkura vienošanās, panākta starp Pakalpojuma sniedzēju un Klientu par to pakalpojumu sniegšanu, kuri tiks izpildīti nākotnē. Pakalpojumu sniegšanas līgums var būt noslēgts telefoniski, izmantojot īsziņas (SMS), caur e-pastu, ar rakstisko iesniegumu vai līgumu.
 • Lietotāja vārds - Lietotāja e-pasta adrese, telefons, kuru viņš izvēlējās reģistrējoties un izmanto to, lietojot Vietni. Vienam un tam pašam Lietotājam aizliegts reģistrēt un izmantot vairākus Lietotāja vārdus
 • Parole - ar Lietotāju izvēlēta simbolu, burtu un ciparu kombinācija, kas kopā ar Lietotāja vārdu nodrošina viņa identifikāciju, lietojot Vietni.
 • Piesaistīta maksājumu karte :
 1. Pakalpojuma sniedzēja debeta vai kredīta maksājumu karte, kas ir piesaistīta tā profilam Vietnē, lai veiktu Atlīdzības maksājumus;
 2. Klienta debeta vai kredīta maksājumu karte, kas piesaistīta vai izmantota Pakalpojuma apmaksai.
 • Atlīdzības maksa - komisija par Lolo tiešsaistes risinājuma pakalpojumiem, ko maksā Pakalpojuma sniedzējs , ar kuru noslēgts sadarbības līgums.
 • Rezervācija - Klientam saistoša Pakalpojuma izvēle un gatavība pirkt Pakalpojumu.
 • Kalendārs – iespēja savienot lietotāja kalendāru ar rezervēto Pakalpojumu.
 1. LOLO PLATFORMA UN TĀS DARBĪBAS PRINCIPI

Lolo platformas misija ir nodrošināt vienu lietotni dažādu pakalpojumu rezervēšanai un kalendāra pārvaldīšanai, lai Klientiem vienkāršotu rezervāciju veikšanu pie Pakalpojuma sniedzējiem.

Lolo platforma piedāvā Klientiem izvēlēties sev atbilstošu Pakalpojuma sniedzēju, veikt rezervācijas vienā lietotnē un saņemt atgādinājumu, kad pienācis laiks Pakalpojuma apmeklējumam. Izvēloties Pakalpojumus, kurus Klients vēlas pirkt no Pakalpojuma sniedzēja, Klients izveido saistošu Rezervāciju pirkt pakalpojumus no Pakalpojuma sniedzēja atbilstoši tajā norādītajiem nosacījumiem. Kad Pakalpojuma sniedzējs ir pieņēmis Rezervāciju un ir to apstiprinājis, Klients un Uzņēmējs ir noslēguši juridiski saistošu Pakalpojuma līgumu (attālinātu distances līgumu), kas ir noslēgts ar Lolo platformas starpniecību.

Pakalpojuma sniedzējiem Lolo platforma piedāvā pārvaldīt visas Klientu rezervācijas vienuviet. Pakalpojuma sniedzējs Lolo platformā sniedz informāciju par saviem Pakalpojumiem, kādi tie ir, kad un par kādu cenu tos ir iespējams saņemt un speciālista/meistara kontaktinformāciju. Attiecībā uz Pakalpojumu pārdošanas un pirkšanas kārtību var tikt piemēroti papildu noteikumi un nosacījumi, ja uz tiem ir ietverta atsauce Pakalpojumu aprakstā. Pakalpojuma sniedzējs pēc saviem ieskatiem nosaka Lolo platformā piedāvāto Pakalpojumu izvēli, saturu un cenas.

Lolo nav atbildīgs par Pakalpojuma sniegšanu vai Pakalpojuma līguma izpildi no Pakalpojuma sniedzēja. Lolo nesniedz, neuzrauga un nekontrolē sniegtos Pakalpojumus, nenosaka to cenas un sniegšanas kārtību.


LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJA

Klienta profils

Lai izmantotu Lolo platformu Pakalpojumu rezervēšanai un izmantošanai, Klientam ir jāizveido lietotāja profils, sekojot reģistrācijas instrukcijām.

Klienta profilu var izveidot fiziska persona, kas ir sasniegusi 18 gadu vecumu.

Lai izveidotu profilu, Klientam ir jāievada lietotājvārds un parole un jāiesniedz Lolo noteikti personas dati, piemēram, vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un vismaz viena derīga maksājumu kartes vai cita maksāšanas līdzekļa informācija. Klienta atbildība ir nodrošināt, lai informācija par izveidoto profilu būtu precīza, pilnīga un atjaunināta.

Lolo nesaglabā Klienta maksājumu instrumenta informāciju, to veic trešā persona – maksājumu pakalpojumu sniedzējs. Klientam ir pienākums nodrošināt sava profila maksājumu kartes vai citas maksājuma informācijas aktualitāti. Lolo nodrošina tehniskos un organizatoriskos pasākumus lietotāja datu aizsardzībai. Lai iegūtu papildus informāciju par to, kā Lolo apstrādā Klientu personas datus, Lolo aicina iepazīties ar Lolo Privātuma politiku.

Lolo platformas pierakstīšanās informācija ir personiska. Klients rūpējas un nodrošina, ka lietotāja profila pierakstīšanās informācija netiek izpausta un tiek izmantota veidā, kas nav pieejams trešajām personām. Klientam var būt tikai viens personiskais lietotāja profils.

Ja Klientam rodas aizdomas, ka citai personai bez atļaujas ir tapusi zināma Klienta lietotāja profila informācija vai tā ir guvusi pieeju Klienta lietotāja profilam, Klients par to nekavējoties informē Lolo. Klients ir atbildīgs par Lolo platformas lietošanu un aktivitātēm savā profilā.

Izveidojot profilu, Lietotājs apliecina, ka viņš (i) tas neatrodas valstī, uz kuru attiecas sankcijas; un (ii) nav iekļauts nevienā personu sankciju sarakstā. Klients apliecina, ka Pakalpojumu apmaksai izmantotajiem līdzekļiem ir likumīga izcelsme, un tie nav tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā un/vai nav saistīti ar terorisma finansēšanu vai tā mēģinājumu, vai jebkādām citām nelikumīgām darbībām.

Klients var pieprasīt dzēst savu profilu Vietnē. Dzēšot profilu, visi Klienta personas dati tiks dzēsti, un lietotājs zaudēs iespēju piekļūt Vietnei. Klients apstiprina, ka Lolo izskata pieprasījumu par profila dzēšanu 3 darba dienu laikā un atstāj aiz sevis tiesības atteikt profila dzēšanu, ja datu zudums rada nespēju nodrošināt vietnes pamatdarbību un/vai citu lietotāju drošību.

Pakalpojuma sniedzēja profils

Lai reģistrētos Lolo platformā un izveidotu Lietotāja profilu kā Pakalpojuma sniedzējs, Lietotājam ir jāatbilst un Lietotājs apliecina, ka reģistrējoties Lolo platformā un visā Lietotāja profila lietošanas laikā tas atbildīs šādiem kritērijiem:

 • Lietotājs ir juridiska persona vai fiziska persona, kas ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs.
 • Lietotājam ir tiesībspēja un rīcībspēja; attiecībā uz fizisku personu viņa tiesībspēja nav ierobežota; attiecībā uz juridisku personu – tā ir tiesīga veikt saimniecisko darbību.
 • Lietotājam ir atvērts bankas konts Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, maksājumu iestādē vai elektroniskās naudas iestādē, ārvalstu kredītiestādes filiālē Latvijā, citā kredītiestādē Eiropas Savienībā vai EEZ valstī, vai jebkurā citā valstī, uz kuru attiecas Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā vai citas maksāšanas darbību metodes, kas atbilst minētajam.
 • juridisku personas reģistrāciju un profilu izveido uzņēmuma pārstāvis uz statūtu, pilnvarojuma, deleģējuma, prokūras pamata.
 • Nav personu vau uzņēmumu vai valstu sarakstā, pret kurām ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas.

Lietotājam, lai reģistrētos Lolo platformā kā Pakalpojuma sniedzējam, ir jāaizpilda pieteikšanās veidlapa, pēc kuras saņemšanas Lolo sazināsies ar Uzņēmēju.

PAKALPOJUMS LOLO PLATFORMĀ

Pakalpojumu piedāvāšana platformā

Lolo piedāvā Pakalpojuma sniedzējam iespēju piedāvāt savu Pakalpojumu, piesaistot klientus ar Lolo platformas starpniecību. Pakalpojuma sniedzējs var izveidot sava Pakalpojuma aprakstu un to labot, dodot iespēju Klientiem pakalpojumu rezervēt tiešsaistē, izmantojot publiski pieejamu kalendāru, norādot maksu par katru rezervējamo Pakalpojumu un citus norādījumus pēc tā ieskatiem.

Lolo platforma nodrošina rīkus, kas atvieglo Pakalpojuma apraksta izveidošanu un pārvaldību. Pakalpojuma aprakstā ir jāiekļauj pilnīga un precīza informācija par sniegto Pakalpojumu, piedāvātajiem brīvajiem laikiem, cenu, kā arī visiem noteikumiem vai prasībām, kas attiecas uz Pakalpojuma sniegšanu. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par to, lai informācija par Pakalpojumu, tai skaitā informācija par pakalpojuma pieejamību (“Kalendārs”) vienmēr būtu atjaunināta un precīza.

Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs un apņemas sekot visiem noteikumiem un prasībām un ievērot likumus, noteikumus, saistošos noteikumus un visas normatīvās prasības, kas konkrētajā vietā un laikā ir attiecināmas uz tā sniegto Pakalpojumu. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par sniegtā Pakalpojuma atbilstību un tā sniegšanai nepieciešamās atļauju vai licenču/sertifikātu esamību.

Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par Pakalpojuma cenas noteikšanu, kā arī noteikumu un prasību noteikšanu savu Pakalpojumu saņemšanai. Pakalpojuma sniedzējam ir jāapraksta Pakalpojuma maksa savā piedāvājumā. Pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs iekasēt papildu maksas, kas nav norādītas piedāvājumā.

Maksa par platformas izmantošanu

Klientiem Lolo Platformas lietošana ir bez maksas. Klientiem ir jāveic tikai Pakalpojumu apmaksa saskaņā ar šiem noteikumiem un Pakalpojuma līgumu, kas noslēgts ar Lolo platformas starpniecību.

Lolo var iekasēt maksu un piemērojamos nodokļus no Pakalpojuma sniedzēja par Lolo platformas risinājuma izmantošanu. Maksa tiek noteikta par katru veikto Rezervāciju.

Pamatprincipi:

 • Pakalpojuma sniedzējs maksā atlīdzību par Lolo tiešsaistes risinājumu par pakalpojumu pārdošanu;
 • Lolo ar Pakalpojuma sniedzēju slēdz sadarbības līgumu, kurā tiek noteikta norēķinu kārtība par atlīdzības maksājumiem Lolo. Pakalpojuma sniedzējs tai skaitā ir arī saistīta fiziska vai juridiska persona (Latvijas Republikas likumdošanas izpratnē),

Lolo platformas izmantošanas atlīdzības maksas varianti un cenrādis tiek pastāvīgi aktualizēti un norādīti mājaslapā. Ja vien Lolo platformā nav norādīts citādi, maksa par platformas izmantošanu netiek atmaksāta.

Pakalpojuma sniedzējs apzinās, ka Lolo nevar ietekmēt Klienta izvēli attiecībā uz Pakalpojuma sniedzēju jebkuram Pakalpojumam un negarantē, ka Klients izmantos pakalpojumus, pat ja ir veikta rezervācija.

PAKALPOJUMU MEKLĒŠANA UN REZERVĀCIJA

Klienti var meklēt Pakalpojumus pēc Pakalpojuma veida vai Pakalpojuma sniedzēja nosaukuma.

Klients varat rezervēt Pakalpojuma saņemšanu noteiktā laikā pie konkrētā Pakalpojuma sniedzēju, izvēloties sev vajadzīgo Pakalpojuma veidu. Rezervējot Pakalpojumu, Klients rezervē pakalpojumu un rezervējot samaksā norādīto Pakalpojuma maksu tiešsaistē vai veic samaksu pie pakalpojuma sniedzēja. Lolo Platformā norādītajā Pakalpojuma maksā ir ietverti arī nodokļi, ar kuru apliekams Pakalpojums.

Saņemot rezervācijas apstiprinājumu, starp Klientu un Uzņēmēju tiek noslēgts Pakalpojumu līgums (“Rezervācija”). Atcelšanas politika un citi noteikumi, standarti, politikas vai prasības, kas norādītas pie Pakalpojuma apraksta vai tiek norādīti Rezervācijas laikā, ir daļa no Klienta līguma ar Pakalpojuma sniedzēju.

Pakalpojuma rezervācija dod Klientam tiesības piedalīties, apmeklēt vai saņemt norādīto Pakalpojumu. Rezervējot pakalpojumu, Klients apstiprina, ka pats un ikviens Klienta uzaicinātais atbilst minimālajam vecumam, prasmēm, piemērotībai vai citām prasībām, ja tādas Pakalpojumam ir noteiktas. Klients ir atbildīgs par Pakalpojuma sniedzēja informēšanu par jebkādiem medicīniskiem vai faktiskiem apstākļiem, kas var ietekmēt Klienta spēju piedalīties, apmeklēt vai saņemt Pakalpojumu.

PAKALPOJUMA PIRKŠANA

Kad Klients ir veicis rezervācijas pieprasījumu, izmantojot Lolo platformu un tajā ietverto funkciju “rezervēt pakalpojumu”, Uzņēmēja un Klienta starpā ir noslēgts Pakalpojuma līgums. Ar šo brīdi Pakalpojuma sniedzējs kļūst atbildīgs par Pakalpojuma sniegšanu atbilstoši Pakalpojuma aprakstā ietvertajiem noteikumiem par Pakalpojuma aprakstā norādīto cenu.

Klients apmaksā Pakalpojumu, izvēlēties sev ērtāko apmaksas veidu. Lolo nodrošina samaksu par Pakalpojumu no Klientiem Pakalpojuma sniedzēju vārdā.

Klients samaksājot par Pakalpojumu Lolo vietnē, ir izpildījis savu maksājuma pienākumu pret Pakalpojuma sniedzēju un tam ar šo brīdi rodas pienākums sniegt Pakalpojumu Rezervācijā norādītajā laikā un kārtībā.

PAKALPOJUMU REZERVĀCIJAS ATCELŠANA, PAKALPOJUMA MAKSAS ATMAKSA UN REZERVĀCIJAS IZMAIŅAS

Ja Klients ir veicis samaksu par Pakalpojumu, un vēlas Rezervāciju atcelt, atmaksājamo summu nosaka Atcelšanas politika. Ja konkrētajam Pakalpojumam ir noteikta citāda atcelšanas kārtība, pie Pakalpojuma apraksta būs ietverta atbilstoša norāde.

Pakalpojuma sniedzējam nav tiesību atcelt rezervāciju bez pamatota iemesla. Ja pakalpojuma sniedzējs atceļ rezervāciju, Klientam ir tiesības uz Pakalpojuma maksas atmaksu pilnā apmērā vai puses var vienoties par citu rezervāciju. Sīkāka informāciju par to, kādos gadījumos un kādā apmērā Klientam ir tiesības uz Pakalpojuma maksas atmaksu, ir ietverta sadaļā “Atcelšanas politika”.

Pakalpojuma sniedzējs un Klienti ir tiesīgi vienoties par Rezervācijas izmaiņām. Šajā gadījumā puses ir atbildīgas par visām izmaiņām, par kurām viņas ir vienojušās, un piekrīt maksāt visas papildu summas vai nodokļus, kas saistīti ar jebkādām rezervācijas izmaiņām, ja tādas ir noteiktas.

ATCELŠANAS POLITIKA

Lolo platformas standarta atcelšanas politika paredz, ka Klients saņem pilnu atmaksu par rezervēto Pakalpojumu, ja tas tiek atcelts 48h pirms plānotā Pakalpojuma sniegšanas dienas. Pakalpojuma atcelšanas vietā Klients var mainīt pakalpojuma saņemšanas/izpildes datumu un laiku.

Ja Lietotājs vēlas mainīt Pakalpojuma saņemšanas datumu vai laiku, to var izdarīt 48 stundu laikā pēc rezervācijas un ne vēlāk kā 4 dienas pirms plānotā Pakalpojuma sniegšanas dienas, bet tikai gadījumā, ja pakalpojuma sniedzējs spēj piedāvāt citu Pakalpojuma sniegšanas laiku.

Klientam ir tiesības saņemt Pakalpojuma maksas atmaksu, ja:

 • pakalpojuma sniedzējs nesniedz rezervēto Pakalpojumu,
 • pakalpojuma sniedzējs veic būtiskas izmaiņas Pakalpojumā pēc Rezervācijas.

PĀRKĀPUMI.

Ja Lietotājs (i) pārkāpj šos Noteikumus, Lolo politikas vai standartus, (ii) pārkāpj piemērojamos likumus, noteikumus vai trešo pušu tiesības, (iii) ir atkārtoti saņēmis sliktas atsauksmes vai Lolo citādi uzzina vai ir vairākkārtīgi saņēmis pamatotas sūdzības par pakalpojuma sniedzēja sniegto Pakalpojumu kvalitāti, (vi) Lietotājs ir atkārtoti atcēlis apstiprinātas rezervācijas vai nav atbildējis uz rezervācijas pieprasījumiem bez pamatota iemesla, vai (vii) šāda darbība ir nepieciešama, lai aizsargātu Lolo, citu Lietotāju vai trešo personu drošību vai īpašumu, Lolo ir tiesīgs:

 • apturēt vai ierobežot Lietotāja piekļuvi Lolo platformai un/vai lietotāja profilam;
 • izņemt no Lolo platformas Pakalpojumu piedāvājumus, atsauksmes vai citu saturu; vai
 • atcelt nepabeigtās vai apstiprinātās rezervācijas.

Nebūtisku pārkāpumu gadījumā vai gadījumos, ja šāda rīcība ir piemērotāks situācijas risinājums, Lietotājam tiks paziņots par plānoto Lolo rīcību un piedāvāts atrisināt problēmu, ja vien šāds paziņojums (i) nekavēs krāpšanas vai citas nelikumīgas darbības atklāšanu vai novēršanu, (ii) nekaitēs citu dalībnieku vai trešo pušu likumīgajām interesēm vai (iii) nepārkāps piemērojamos likumus.

Lolo ir tiesības nekavējoties liegt Lietotājam izmantot Lolo platformu un atcelt veikto Pakalpojumu pirkumus ja: (i) Lietotājs ļaunprātīgi izmanto Lolo platformu vai rada kaitējumu vai bojājumus Lolo platformas lietošanai vai Uzņēmējiem, (ii) Lolo ir pamatota pārliecība par Lietotāja veiktu krāpšanu izmantojot Lolo platformu, (iii) Lietotājs veic viltus Pakalpojumu pirkumus (piemēram nemaksājot vai neierodoties Pakalpojuma saņemšanas vietā), vai citādi neievēro no šiem Noteikumiem izrietošos pienākumus; (iv) ir pamatotas šaubas par rezervācijas pareizību vai autentiskumu; (v) Lietotāja izteiksmes veids pārkāpj vispārpieņemtas pieklājības un uzvedības normas. Ja Lolo atceļ rezervāciju, kas jau ir apmaksāta, Lolo pārskaita atpakaļ saņemto maksājuma summu tajā pašā kontā, no kura ir saņemts maksājums.

PAPILDU NOTEIKUMI LOLO PLATFORMAS LIETOŠANAI

Lolo patur tiesības mainīt vai atjaunot šos Lietošanas noteikumus jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem, bez jebkādiem Lietotāju paziņojumiem (iepriekšējiem vai pēc izmaiņām). Lietotājam patstāvīgi jāseko aktuālai informācija par izmaiņām Lietošanas noteikumos. Būtiskas izmaiņas šo Lietošanas noteikumu nosacījumos tiks paziņotas visiem aktīvajiem Lietotājiem

Izmantojot Lolo, Lietotājs saprot, ka Lolo nerīkojas kā darbuzņēmējs vai aģents, un nav atbildīgs par pakalpojuma sniedzēja veikto pakalpojumu kvalitāti un rezultātu. Klients ir pats atbildīgs par pienācīga un atbilstoša pakalpojuma sniedzēja izvēli un nosacījumu saskaņošanu jebkādiem pakalpojumiem, kurus pakalpojuma sniedzējs apņemas veikt. Lolo nebūs iesaistīts un nenesīs atbildību par Pakalpojumu sniegšanas līguma nosacījumiem starp pakalpojuma sniedzēju un Klientu.

Lolo pastāvīgi uzlabo Lolo platformu un var daļēji vai kopumā mainīt vai likvidēt dažādas funkcijas, kā arī mainīt pakalpojuma sniedzējus, kuru Pakalpojumi ir pieejami Lolo platformā, vai liegt lietot Lolo lietotni atsevišķiem pakalpojuma sniedzējiem.

Lolo pārliecinās par pakalpojuma sniedzēju reputāciju, tai skaitā izmantojot publiskās vietnes.

Klientam ir aizliegts izmantot vai mēģināt izmantot citas personas personīgo Lolo platformas profilu un/vai piekļūt citas personas personīgajiem maksājumu datiem, vai izmantot citas personas maksājumu kartes Lolo platformā bez šīs otrās personas piekrišanas vai radīt Lietotāja profilu ar viltus identitāti vai citas personas identitāti

Klientiem ir atļauts izmantot Lolo platformu vai jebkuru tās saturu tikai nekomerciāliem mērķiem. Stingri aizliegta jebkāda veida sistēmiska izguve, piemēram, jebkuras robotprogrammatūras, zirnekļa, “rāpuļprogrammas”, ”izvilkšanas” programmatūras vai kāda cita automātiska procesa un/vai ierīces izmantošana, lai apkopotu, nokopētu un /vai pārraudzītu Pakalpojumus, kas sniegti ar Lolo platformas starpniecību.

Lolo ir personas datu pārzinis datiem, kas ievākti lietojot Lolo. Lolo apstrādā jebkurus no Klienta ievāktos personas datus atbilstoši Lolo Privātuma politikai.

Lolo var Lietotājiem sūtīt automātiskus paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru. Lietotājiem var tikt sūtīti arī reklāmu saturoši e-pasta ziņojumi. Lietotāji var kontrolēt, kāda satura reklāmas e-pasta ziņojumus tie izvēlas saņemt, izmantojot lietotāja profila iestatījumus.

Lolo pieder visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Vietni, tajā skaitā vietnes dizainu, saturu, kodu, datu bāzēm, attēliem un formām. Lietotājs apņemas neizmantot un nekopēt jebkuru Vietnes daļu bez Lolo atļaujas.

Tiesības uz intelektuālo īpašumu, t.i., saturu, ziņām, tekstiem, failiem, attēliem, fotogrāfijām, video un skaņu ierakstiem, vai citiem materiāliem, ko Lietotāji augšupielādēja Vietnē, saglabā autortiesību īpašnieks. Pievienojot šādu saturu/informāciju Vietnē, Lietotājs apzinās atbildību par publikācijas ievietošanu Vietnē. Pie tām Lietotājs dod viennozīmīgu un neatsaucamu atļauju Lolo saglabāt, atspoguļot un izmantot šo saturu/informāciju.

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Šī personīgo datu Konfidencialitātes politika tiek pielietota visiem Lietotājiem.

Lolo apstiprina, ka tiks pieprasīta un uzglabāta tikai tā personīga informācija, kuru ir nepieciešama Vietnes un lietotāja darbības sistēmas nodrošināšanai. Lolo pieprasītā Lietotāju personīgā informācija nebūs pieejama citiem Vietnes Lietotajiem. Izmantojot Lolo aplikāciju un Vietni, Lietotājs piekrīt šīs Konfidencialitātes politikas nosacījumiem. Gadījumā, ja Lietotājs atsakās ievērot šo Konfidencialitātes politiku, Lietotājam ir pienākums pārtraukt Vietnes izmantošanu.

Vairāk par datu apstrādi, aizsardzību un konfidencialitāti iepazīties Lolo Privātuma politikā.

SŪDZĪBAS

Lietojot Lolo platformu, Lolo lūdz rēķināties, ka platformas darbība jebkurā brīdī var tikt uz īsāku vai ilgāku laiku apturēta vai pārtraukta. Lai arī Lolo dara visu iespējamo, lai nodrošinātu platformas darbību bez traucējumiem, Lolo nesniedz par to nekādus apliecinājumus vai garantijas, ja vien Noteikumos tas nav skaidri noteikts. Lolo nesniedz nekādus apliecinājumus un garantijas attiecībā uz Pakalpojumu, kas tiek iegādāti caur Lolo platformu uzticamību, savlaicīgumu, kvalitāti vai to atbilstību.

Uzņēmēji ir apņēmušies sniegt Pakalpojumus atbilstoši publicētajiem piedāvājumiem. Ja sniegtais Pakalpojums neatbilst aprakstam, Klienti tiek aicināti sazināties ar Lolo klientu servisu, lietotnē iebūvēto klientu servisa tērzēšanas iespēju vai e-pastu [email protected], vai nepastarpināti sazināties ar pakalpojuma sniedzēju.

Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par jebkādiem Pakalpojuma trūkumiem vai nepilnībām. Lolo saņemto sūdzību izmanto pakalpojuma sniedzēju novērtēšanā un turpmākās sadarbības izvērtēšanā.

Klientam, kurš ir atklājis trūkumus Pakalpojuma sniegšanā, ir pienākums nekavējoties iesniegt jebkuras sūdzības ar skaidru trūkumu aprakstu pakalpojuma sniedzējam, par to informējot Lolo uz epastu [email protected] Paziņojumi par trūkumiem ir jāiesniedz saprātīgā termiņā pēc to atklāšanas, tomēr ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no dienas, kad trūkumi tika atklāti. Lūdzu, ņemt vērā, ka ir būtiski par trūkumiem paziņot nekavējoties, lai konstatētās neatbilstības būtu iespējams pienācīgi pārbaudīt.

Lolo nav atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas Klientam vai jebkurai trešajai personai var rasties saistībā ar saņemto Pakalpojumu, izņemot, ja tie radušies Lolo nodoma vai rupjas neuzmanības rezultātā, vai atbildība par tiem nav izslēdzama vai ierobežojama saskaņā ar piemērojamajiem likumiem.

LĪGUMA TERMIŅŠ UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

Šie Noteikumi ir spēkā visu laiku, kamēr Lietotājs izmanto Lolo platformu.

Lietotājs var jebkurā laikā pārtraukt izmantot Lolo platformu. Lolo var jebkurā brīdī pārtraukt Lolo platformas darbību.

Ja Lietotājs, kas pārtrauc izmantot Lolo platformu, ir pakalpojuma sniedzējs, automātiski tiek anulētas visas rezervācijas un Klientiem atmaksāta maksa par Pakalpojumiem, kas nav vēl saņemti. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums samaksāt Lolo atlīdzības maksu par platformas izmantošanu.